SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Түлхүүр үгтэй номлол - итгэгчийн эрх мэдэл

Л.Батболд
2013 оны 8 сарын 11, Ням гариг
Үзсэн: 2653
52 мин
Бурхан биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад, Өөрийн Хүүгийн хаанчлалд шилжүүлсэн. Гэрэл мэт харанхуйг хөөж, итгэлтэйгээр амьдрагтун.