twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

ХОРИХЫН ҮЙЛЧЛЭЛ:

Ахлагч Б.Болдбаатар

Түүх ба үүсэл

Зүүн Хараа сумийн Дарьт дахь хорих 433-р ангид хүмүүжигдэж буй хүмүүст 2005 оноос эхлэн өнөөг хүртэл үйлчилж байна.

Алсын Хараа, Зорилго

“Монголоо Христийн Дагалдагч болгох” Амьд Үг чуулганыхаа алсын харааны дагуу эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан хоригдол хүмүүсд хүрч Эзэний Сайнмэдээг дамжуулан Түүний хайр ба авралд авчирч, бусдыг өөрийн адил хайрлахад нь туслах зорилготой.

 

Уриа

НАДАД ХҮЧ ӨГӨГЧ ТҮҮГЭЭР БИ БҮГДИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА. 

Үйл ажиллагаа

Дарьт дахь хорих 433-р ангид сар бүр очиж Эзэний үг сургаалийг дамжуулан зааж, мөн тэдэнд сүнслэг хийгээд материаллаг тусыг хүргэж байна.

Тоо баримт

Нийт хүмүүжигчдийн 40 гаруй хувь нь тус цуглаанд хамрагдаж байна.

Үйлчлэлийн баг:

Ахлагч Болдбаатар

Жаргалант

Мэндээ

Эрдэнэцогт

Эрдэнэчимэг

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.